Podmínky členství v klubu


Úspěšné absolvování kurzu poslušnosti nebo agility, schválení členství výborem KK Přerov, zaplacení členského příspěvku a odpracování brigádnických hodin! (jistina ve výši 600,- Kč na brigády!).


Členství se platí výhradně na bankovní účet u FIO banky - č. ú. 2900518883 / 2010
Do poznámky pro příjemce je nutno uvést celé jméno člena a do variabilního symbolu datum narození.

Platba v hotovosti přímo na cvičáku se umožňuje jen
ve výjimečných případech, které se musí odůvodnit :(


1. Členský příspěvek (od r. 2015):

- mládež do 18 let 500,- Kč
- dospělí 700,- Kč
- důchodci, invalidní důchodci, ženy na MD 500,- Kč


Při pozdní úhradě (platba připsána na účet klubu po 31. 12. daného roku) je členství navýšeno o 100,- Kč.

2. Brigádnické hodiny:

a) odpracování 6 brigádnických hodin nebo jejich finanční úhrada (1 hodina = 100,- Kč),  pro majitele kotců na cvičišti je navýšen počet těchto brig. hodin o 5 hodin/1 kotec,
b) odpracování 15 hodin (jako pomocných při přípravě a pořádání kynologických akcí) nebo jejich fin. úhrada (1 hodina = 40,- Kč)  společně s členskými příspěvky pro následující rok členství.

 Pozn.: brig. hodiny uvedené v bodě b) lze nahradit splněním vyššího počtu hodin uvedených v bodě a) - naopak nikoliv!3. Jistina:

- 600,- Kč (mládež do 18 let 300,- Kč)
- bude použita při nesplnění, nebo nezaplacení 6ti brigádnických hodin.
Při ukončení členství v klubu bude vrácena poměrná část jistiny na základě písemné žádosti doručené členům výboru do měsíce od oznámení ukončení členství .
Členství zaniká

- nezaplacením členských příspěvků navýšených o 100,- Kč do 31. 1. daného roku
- neodpracováním nebo nezaplacením brigádnických hodin v daném roce
- vystoupením (oznámeným písemně členům výboru)
- vyloučením
- úmrtím


 


Řád cvičiště


Z důvodu zajištění bezpečnosti při výcviku a jeho nerušeného průběhu bylo
rozhodnuto výborem klubu o zpracování a vyvěšení tohoto řádu.
  • Při vstupu na cvičiště je nutno mít psa řádně naočkovaného proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekční hepatitida.
  • Psi na úvazu musí být opatřeni náhubkem.
  • Jestliže se pes vyvenčí, co nejdříve exkrementy odstraňte z cvičební plochy .
  • Překážky po ukončení cviku dejte do původního stavu, pomůcky k výcviku po ukončení cvičení uložte do klubovny.
  • Vstup psů do kluboven je povolen pouze v odůvodněných případech (např. v rámci výcviku) se souhlasem člena výboru.
  • Organizovaný všestranný výcvik probíhá formou kurzu a výcvik agility podle aktuálního stavu na internetových stránkách klubu nebo po domluvě s výcvikářem agility.
  • Nezavdávat příčiny ke sporům narušující bezkonfliktní průběh výcviku.
  • S problémy se ihned obracejte na výcvikáře klubu nebo členy výboru.
  • Za škody způsobené psem zodpovídá psovod.

 

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU KE STAŽENÍ ZDEaktualizace 21.11.2014 - rok 2015